Sở Di trú và Hải quan Hoa Kỳ luôn bắt kịp thời đại.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) yêu cầu tự động hóa các cuộc kiểm toán tài chính, bao gồm cả theo dõi bitcoin. ICE - đã yêu cầu cung cấp thông tin về phần mềm để cơ quan này có thể sử dụng phần mềm nhằm nâng cao khả năng quản lý kiểm toán tài chính của mình, bao gồm cả nhân viên. Sử dụng và tương tác với tiền điện tử. Theo yêu cầu của cơ quan này, khả năng tạo cơ sở hạ tầng quản lý tài chính dựa trên một ứng dụng mã nguồn mở hiện có đang được xem xét. Để số hóa các chức năng hiện có và thêm hệ thống kế toán tập trung để tự động hóa quy trình làm việc liên quan đến các giao dịch tài chính. Trong một cuộc điện thoại, người phát ngôn của ICE đã nêu chi tiết các tình huống mẫu mà họ muốn giải quyết. Một trong số họ liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử, đòi hỏi phần mềm để theo dõi chuyển tiền, mua và chi phí tiền điện tử.