CFTC Hoa Kỳ đã ban hành các khuyến nghị mới

CFTC Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ - đã đưa ra một khuyến nghị mới cho nhà giao dịch hoa hồng kỳ hạn FCM, những người nắm giữ tiền kỹ thuật số trên các tài khoản riêng biệt.

Các cơ quan quản lý đã làm rõ cách áp dụng các điều khoản của Đạo luật bảo vệ khách hàng và Sở giao dịch hàng hóa đối với các loại tiền kỹ thuật số do khách hàng giao dịch kỳ hạn ký gửi. CFTC cho biết các hướng dẫn lưu ký mới cho FCM yêu cầu tiết lộ về loại tiền kỹ thuật số mà khách hàng phải ký gửi liên quan đến việc giao các hợp đồng tương lai hoặc hoán đổi.

CFTC cam kết thúc đẩy đổi mới công nghệ tài chính, cải thiện các quy định và đưa ra khuyến nghị mới thông qua các đại lý hoán đổi và cơ quan giám sát trung gian DSIO.

Joshua Sterling cho biết: CFTC cam kết thúc đẩy đổi mới công nghệ tài chính và cải thiện hoạt động quản lý các công ty đã đăng ký phù hợp với các quy tắc của chúng tôi. Các cuộc tham vấn đang diễn ra. Các mục tiêu chính này sẽ cung cấp rõ ràng hơn về những vấn đề này khi ủy ban dự định tạo ra một khuôn khổ chung cho các dẫn xuất tài sản kỹ thuật số.

Trong thư xin việc, cơ quan quản lý đã xem xét chi tiết các khuyến nghị liên quan đến việc FCM chấp nhận và lưu trữ tiền điện tử của khách hàng. Lưu ý cho khuyến nghị nêu rõ rằng ý kiến ​​tư vấn mới không áp dụng cho tiền điện tử do FCM nắm giữ thay mặt cho khách hàng giao dịch hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn ở thị trường nước ngoài.

CFTC cho biết việc nắm giữ các loại tiền kỹ thuật số của khách hàng dưới dạng các quỹ riêng biệt sẽ làm tăng rủi ro cho khách hàng FCM. Do thực tế là các loại tiền kỹ thuật số có một mức độ rủi ro nhất định, không giống như các tổ chức lưu ký nổi tiếng khác như ngân hàng hoặc công ty tín thác.

CFTC giải thích các khuyến nghị mới bởi thực tế là trong những năm gần đây, trước các cuộc tấn công của hacker, thiệt hại hàng tỷ đô la đã gây ra cho chủ sở hữu của tiền kỹ thuật số.

Do đó, nguyên tắc cơ bản mà FCM phải tuân thủ để giảm thiểu rủi ro và tăng cường bảo mật là việc lưu trữ tiền kỹ thuật số của khách hàng trong ngân hàng hoặc công ty ủy thác.