Ethereum 2.0 và các vấn đề mở rộng quy mô

Đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin nói rằng khả năng mở rộng của lớp cơ sở Ethereum vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Có khả năng là blockchain cơ sở sẽ không thể mở rộng đến mức thích hợp trong vài năm tới. Theo Vitalik, một phần mở rộng dựa trên đường cơ sở của ứng dụng có thể không xuất hiện cho đến khi giai đoạn chính cuối cùng của "Ethereum 2.0" hoàn thành. Do đó, có thể mất vài năm. Vitalik nói rằng trước tình hình hiện tại, ông đề xuất rằng toàn bộ việc mở rộng Ethereum nên tập trung vào giải pháp "Lớp 2". Đồng thời, anh ấy gợi ý rằng một khi “Ethereum Giai đoạn 1.5” được xác thực hoàn toàn, thì sẽ có rất ít hoặc không có vấn đề về mở rộng. Nếu người dùng không chắc liệu Ethereum Giai đoạn 1.5 có thể giải quyết vấn đề dung lượng hay không, họ có thể sử dụng phương pháp đánh đổi. Cụ thể: sử dụng một số lượng nhỏ các phân đoạn thực thi (ví dụ 4-8) và một số lượng lớn các phân đoạn dữ liệu. Buterin đề xuất tạo giao thức hai tầng ngay trong ví như MetaMask hoặc Status. Ông cũng nhấn mạnh rằng rất nhiều công việc cần được thực hiện về "chuyển giao giữa các lớp của hai giao thức." Giải pháp hai tầng bằng cách nào đó có thể trở thành một phần của chính giao thức, trong khi Ethereum 1.0 có thể được sử dụng làm ứng dụng khách Optimistic Rollup.